ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ลงมา จำนวน ๔๙ โรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโรงเรียน สามารถเข้าทำงานในระบบดังกล่าวได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยนายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม และนางพรชรี พลเสน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑