สพม. 19 ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล Vedio Conference (มีคลิปการประชุมย้อนหลัง)

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ นายปฐมพงศ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงตามวาระการประชุม ประกอบด้วย เลขาธิการ กพฐ. รองเลขาธิการ กพฐ. ผช.เลขาธิการ กพฐ. และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้

1.การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED
2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3.มติ ครม.เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
4.การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563
5.ข้อมูล Big Data ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562
6.ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
7.ผลการสอบ o-net ปีการศึกษา 2562
8.การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์
9.ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม
10.โรงเรียนนักจิตวิทยา
11.โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
…………………………………….
ขอขอบคุณข้อมูลจากนายณัฐพงศ์ บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
Work From Home #Covid19
นายกฤตภาส ดวงไพชุม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /รายงาน