สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับทราบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED, การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก, มติ ครม.เรื่อง การเปิด–ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563, การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563, ข้อมูล Big Data (10 มิถุนายน 2562), ระบบ Internet ของ โรงเรียน, ผลการสอบ O–NET ปีการศึกษา 2562, การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์, ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม, โรงเรียนนักจิตวิทยา, โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว