สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำสรง เพื่อสรงน้ำหลวงพ่อพระใสเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรงหลวงพ่อพระใส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 ณ พะอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเชิญน้ำสรงพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงน้ำหลวงพ่อพระใส ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมในพิธีและได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม อีกด้วย