ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และร่างข้อกำหนดการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รายการ

เรียนผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และร่างข้อกำหนดการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รายการ

โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายังอีเมล์ obecict@obecmail.obec.go.th ระหว่างวันที่ 14 – 16 เมษายน  2563 ระยะเวลา 3 วันทำการ

1 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

2 ร่างข้อกำหนดการจัดซื้อระบบปฎิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน

3 ร่างข้อกำหนดขอบเขตงานการปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยและจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์