สพม.39 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

วันที่ 13 เมษายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีการศึกษา 2563 จึงได้จัดทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำมาดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนการนำเทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยมี ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางและวิธีการดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39