สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมพุธเช้าข่าวสพฐ.แจ้งข้อราชการ

วันที่  15  เมษายน  2563  ณ  ห้องประชุม VDO  Conference  ชั้น  3  อาคาร  1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 นายทินกร  หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ประชุมรับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. รับนโยบายจากสพฐ. และการติดตามผลการดำเนินงานแจ้งข้อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมพุธเช้าข่าวสพฐ.แจ้งข้อราชการ

วันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม VDO  Conference  ชั้น  3  อาคาร  1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1
นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมรับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. รับนโยบายจากสพฐ. และการติดตามผลการดำเนินงาน
แจ้งข้อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1