สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุม Conference (ครั้งที่ 1)การประชุม รอง ผอ. สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุม รอง ผอ. สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์( Video Conference ) ครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งแนวนโยบายสู่การปฏิบัติและให้ประธานเครือข่ายสถานศึกษานำไปขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัด ดังนี้ มติ ครม. การเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 , การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 , โรงเรียนนักจิตวิทยา ,โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม), โรงเรียน การขยายเวลาการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และลูกเสือ เนตรนารีที่สมควรได้รับเข็มบาเพ็ญประโยชน์ ประจาปี 2563 ,การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจาปี 2563, โรงเรียนประชารัฐ, การจัดการเรียนการสอนออนไลน์,ปฏิทินการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ,การเช่าอินเทอร์เน็ต ,การจัดทำข้อมูล BigData ,โรงเรียนขนาดเล็ก และการสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมกันนี้ทางสพป.ลำพูน เขต 2 ได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านยูทูป(Youtube) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ร่วมรับชมและดำเนินตามนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2