สพฐ. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปี 63

วันที่ 15 เมษายน 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ของ สพฐ. อาทิ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ นางสุกัญญา ว่องปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการคุณภาพประจำตำบล นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับหัวข้อในการประชุมหารือ มีทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนหากสถานการณ์ COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาด การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ และการจัด Safety School เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นต้น ซึ่งข้อสรุปจากที่ประชุมจะมีการนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ต่อไป