รมช.ศธ. มอบนโยบายด้านการศึกษาพิเศษ ผ่านการประชุมระบบทางไกล (Video Conference)

วันที่ 15 เมษายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อมอบนโยบายด้านการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้กับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั่วประเทศ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะใช้การเรียนการสอนทางไกล หรือที่เราเรียกกันว่า “ครูตู้” ซึ่งเราต้องทำให้เข้มข้นมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ด้องเตรียมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมีแพลตฟอร์มของเราเอง เพื่อเป็นเวทีเชื่อม 176 หน่วยงาน และเชื่อมโยงคนพิการทั้งประเทศให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ตามแนวทาง “ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู” โดยที่แพลตฟอร์มนี้จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีการดูแล พัฒนาผู้เรียนที่พิการตามแบบต่างๆ ต่อไปได้ ทั้งยังจะสามารถบรรจุสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และอื่น ๆ ไปยังหน่วยงานหรือสถานศึกษาของเราได้ด้วย รวมถึงการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี้ ในอนาคตก็สามารถทำได้มากขึ้นเช่นกัน

ขณะที่ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. มีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสผ่านการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันนี้ มีสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประชุมรวม 176 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 51 โรง โรงเรียนเฉพาะความพิการ 48 โรง และศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่ง มีผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยการรับชมการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ www.obec.tv ทางยูทูบ www.youtube.com/obectvonline และทางเฟซบุ๊ก Facebook.com/obectvonline

ทั้งนี้ ในการประชุมทางไกลได้มีการหารือในหลายหัวข้อ อาทิ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Social Distancing การเตรียมความพร้อม ณ วันเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน สำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนเฉพาะความพิการ การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ และระบบการศึกษาทางไกลผ่านออนไลน์ Online Real-time Learning (OBEC TV 13 ช่อง) นอกจากนั้นยังได้หารือถึงการจัด Safety School เพื่อรองรับมาตรการโควิด-19 ให้โรงเรียนปลอดภัยในอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ การจัดสร้างแพลตฟอร์มของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ การจัดทำสารสนเทศแผนที่บ้านนักเรียน การตรวจสุขภาพนักเรียน บุคลากรภายในสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มาส่งและรับนักเรียนไป-กลับ รวมถึงการสนับสนุนเรื่องกรอบอัตรากำลัง และการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พ.ศ. 2561