ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์ในการขอย้ายสถานศึกษาในสังกัดสพป.กำแพงเพชร เขต 1

วันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 แสดงวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษา โดย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธาน ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายสมพงษ์ มาธุพันธุ์ ผู้แทน กศจ.กำแพงเพชร นางนิภา ภรณ์ พิณเมืองทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ แทนศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายสมชาย โตนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรงาม นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง นายศิริวุทธิ์ คล้ายประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์การย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ได้พิจารณาการประเมินวิสัยทัศน์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารที่มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา ได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบการขอย้าย ในการนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายและมาแสดงวิสัยทัศน์จำนวน 9 ราย

ผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์ในการขอย้ายสถานศึกษาในสังกัดสพป.กำแพงเพชร เขต 1
วันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 แสดงวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษา โดย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธาน ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายสมพงษ์ มาธุพันธุ์ ผู้แทน กศจ.กำแพงเพชร นางนิภา ภรณ์ พิณเมืองทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ แทนศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายสมชาย โตนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรงาม นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง นายศิริวุทธิ์ คล้ายประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์การย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ได้พิจารณาการประเมินวิสัยทัศน์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้ดำเนินการให้ผู้บริหารที่มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา ได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบการขอย้าย ในการนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายและมาแสดงวิสัยทัศน์จำนวน 9 ราย