วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างความรัก สามัคคี สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติไทยที่ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพคงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย เสริมสร้างความรัก สามัคคี สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติไทย ที่ควรอนุรักษ์และส่งเสริมให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมประกอบด้วยเปลี่ยนผ้าห่ม สรงน้ำและสักการะ “พระพุทธปฐมคหณาปชานิมิต” พระพุทธรูปประจำสำนักงาน และไหว้พระภูมิประจำสำนักงาน โดยบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด