Zoom Cloud meeting การให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติฯ

16 เมษายน 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 เข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 ด้วยภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การให้คำปรึกษา แนะนำ ครั้งนี้ต้องผ่านโปรแกรม Zoom Cloud meeting (จัดประชุมออนไลน์) ระหว่างห้องสงขลา 1 และห้องผู้อำนวยการ สพม.15 โดยมีนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็นประธาน