สพป.สุโขทัย เขต 2 อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธิปไตย (ค่ายสภานักเรียน)

สพป.สุโขทัย เขต 2 อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธิปไตย (ค่ายสภานักเรียน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดำเนินการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำประชาธิปไตย (ค่ายสภานักเรียน) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  ที่เป็นสภานักเรียนของโรงเรียน  จำนวน  121 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 1 คน  รวมทั้งสิ้น 363  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ปลูกฝังให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และนำไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  โดยได้รับเกียรติจาก  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เทิดไทฟาร์ม  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย……………(มณีวรรณ…..ภาพ/ข่าว)