สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

วันที่ 16 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 อาคาร 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนวัดคูยาง โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือสพป.กำแพงเพชร เขต 1 กับม.ราชภัฏกำแพงเพชร และโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ในการนี้ นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายสมชาย ทิมะณี นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย นางวาสนา อินทรสูตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวจิรพรรณ์ ไกสรศิวเวท ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวกัญจน์ณัฐุ์ เกษธีระกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นคณะกรรมการ โดยมี นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ นางธัญวัลย์ พิพัฒน์เวชกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
วันที่ 16 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 อาคาร 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนวัดคูยาง โรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือสพป.กำแพงเพชร เขต 1 กับม.ราชภัฏกำแพงเพชร และโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ในการนี้ นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายสมชาย ทิมะณี นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย นางวาสนา อินทรสูตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวจิรพรรณ์ ไกสรศิวเวท ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวกัญจน์ณัฐุ์ เกษธีระกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นคณะกรรมการ โดยมี นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ นางธัญวัลย์ พิพัฒน์เวชกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ