ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา ที่ประสบวาตภัย 4 จำนวนหลังคาเรือน

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา อำเภอหนองบัวระเหว จำนวน 4 ครอบครัว รวมจำนวน 8 คน ที่ประสบวาตภัย บ้านได้รับความเสียหายจำนวน

4 หลัง ได้แก่
1.เด็กหญิงศิรประภา  สมสูงเนิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.เด็กหญิงพิมพร  สมสูงเนิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.เด็กชายชุฒิวัติ  สมสูงเนิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
4.เด็กชายสุภพงษ์  วงงาน  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
5.เด็กหญิงศุภาวดี  สุขเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6.เด็กหญิงหงสาวดี  สุขเจริญ นักเรียนชั้นอนุบาล 2
7.เด็กหญิงปภาวรินทร์  หอมหวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3