สพป.เลย เขต 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นำบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย  ไหว้พระร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ปลูกฝังความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล  สร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร  วันนี้ นายกานนท์  แสนเภา  รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ได้แจ้งเรื่อง งดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อป้องกันไวรัสติดเชื้อโควิด-19 และไม่เป็นวันหยุดราชการ  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดเลย มีมาตรการที่รัดกุมจึงมีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่มาก และวันนี้จะมีบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัด มาจัดทำข้อมูลการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self – Assessment Report : SAR) จึงให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ่ได้คัดกรองการเข้าออกภายในสำนักงานฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส อย่างเคร่งครัด และ นางสรัญญา  บุดดา รอง ผอ.สภป.เลย เขต ๒ ประชาสัมพันธ์เชิญขวนบุคลากรได้สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย