สพป.เลย เขต ๒ ประชุมจัดทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์

วันอังคารที่  ๑๔ เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดทำแบบทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ทดสอบความรู้ความสามารถ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อันเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแก่บุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ซึ่งแบบทดสอบมี ๓ เรื่อง ได้แก่ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  และความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ได้แก่นางกุสุมา  แก้วไชยะ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวกุลธิดา  สนธิมูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ นางนันทนา  สาระกิจจานนท์  ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒