การจัดแสดงผลงานของโรงเรียนบ้านสีระมัน สพป.ระยอง เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ โดย นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดมาร่วมจัดแสดงผลงานของโรงเรียน ในบริเวณพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน ซึ่ง โรงเรียนบ้านสีระมัน ได้นำเสนอ นโยบายการบริหารจัดการด้วย SLC (Social as Learning Community) ปรัชญาด้านการศึกษา ๓ ด้าน คือ ๑. ด้าน Philosophy ๒. ด้าน Democracy philosophy ๓. ด้าน Excellence philosophy หลักการนำไปใช้ – ครูเข้าใจ สิ่งที่สอน/ความแตกต่างระหว่างบุคคล -ครูเข้าใจ หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด – ครูพัฒนา คิดค้นนวัตกรรม (Learnovation) พร้อมทั้งติดตาม กำกับ ประเมินผลการบริหารการจัดการด้วยทฤษฎีบทของ Deming กระบวนการ PDCA เป็นต้น