สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้ความรู้ (เสียงตามสาย) ตามโครงการองค์การแห่งการเรียนรู้

20 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้ความรู้ (เสียงตามสาย) ตามโครงการองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบาย Thailand 4.0 ในการนี้         ได้มอบองค์ความรู้ใน 2 ประเด็นดังนี้ 1) การเว้นระยะห่างทางสังคม ตามสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งแนะนำให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด 2) การแต่งกายในสถานที่ราชการ เน้นย้ำให้แต่งกายถูกระเบียบและเหมาะสม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคลากรและองค์กร