ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับมอบชุดอุปกรณ์กดแอลกอฮอล์โดยไม่ใช้มือกด จากโครงการห้องเรียนอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วกระสังข์

วันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และนายนำพล รมพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับมอบชุดอุปกรณ์กดแอลกอฮอล์ โดยไม่ใช้มือกด จากนางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ซึ่งผลิตโดยโครงการห้องเรียนอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ เพื่อนำมาให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิค ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ ( COVID – ๑๙)