นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน
และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและการนำนโยบาย
สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน
ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นจที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑