ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งจัดประชุมโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายวสันต์ รัชชวงศ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี