ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2563

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ,ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์ ,ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ,ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2563 ณ ห้องประชุมชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว