สพม.35 ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของ นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า – ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 อีกทั้ง ยึดมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิค 19 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีมาตรการลดบุคลากรในสำนักงาน โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน ร่วมประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกลผ่านระบบโปรแกรม Meet ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร DLICT ในวันที่ 22 เมษายน 2563
สาระสำคัญการประชุม มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ การรายงานสถานการณ์โควิค 19 ระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน 2563 , กิจกรรมดีๆ จาก สพท และสถานศึกษาสังกัดมอบให้กับโรงพยาบาล และสังคม , การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขอบรัฐแบบใหม่ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2542

นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
นางณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/เรียบเรียง