สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วยนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน นายพลวัฒน์ บุญช่วย นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1