นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Applications ทำข้อสอบและเกียรติบัตรออนไลน์ ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ประธานและบรรยายพิเศษพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Applications ทำข้อสอบและเกียรติบัตร
ออนไลน์ ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑