สพป.ลพบุรี เขต 2 ดำเนินการให้ความรู้ KM (เสียงตามสาย) ตามโครงการองค์การแห่งการเรียนรู้

วันที่ 20-24 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ดร.ประชา แสนเย็น นายจิมจง ทองคำวัน
รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ KM (เสียงตามสาย) ตามโครงการองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบาย Thailand 4.0 ตามหัวข้อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ อาทิ 1) บทเรียนการใช้ชีวิตจากการเกิดโรคระบาด Covid– 19  2) การเรียนรู้ที่ไม่หยุดยั้งของมนุษย์ โดยมีหลักทางวิชาการสู่การฝึกฝนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ 3) ความเคลื่อนไหวในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 และ VUCA World : ปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์วิกฤตของโลก ซึ่งการให้ความรู้ (เสียงตามสาย) ดังกล่าว บุคลากรในสำนักงานได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมอบองค์ความรู้ตามที่ได้ค้นคว้าและจัดเตรียมเพื่อนำเสนอในแต่ละวัน นับเป็นการกระจายองค์ความให้แก่บุคลากรในสำนักงาน และผู้มารับการติดต่อประสานงาน จะได้รับฟังความรู้ที่หลากหลายอย่างเต็มที่ ณ สพป.ลพบุรี เขต 2