กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการปรึกษาและวางแผนร่วมกัน ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดังนี้ 1.การมอบหมายงานบุคลากรในกลุ่มฯ 2.นโยบาย”ปี 2563 ปีทองของการอ่าน” สพป.ชัยภูมิ เขต 3  3.แนวทางการนิเทศติดตาม การจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการ ศึกษา 2563 โดยมีศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3