สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

วันที่  24  เมษายน  2563  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น  3  อาคาร  1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  โดย  ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  เป็นประธานการประชุมคณะจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  มาตรฐานที่  1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   โดยมี           ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องในทุกประเด็นการพิจารณา  เพื่อหาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สอดคล้องในการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด  เพื่อที่จะต้องดำเนินงานเอกสาร หลักฐานอ้างอิง  โดยต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการที่ต้องนำส่งในระบบต่อไป

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ