สพป.นครพนม เขต ๑ เยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยนายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นางรุ่งนภา สุภา รก.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งการศึกษาทางไกลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนอนุบาลนครพนม ซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองสอน ในวันนี้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สอนโดยครูภานุเดช นาดอน(ครูเป้), ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ สอนโดยคุณครูนัชชา บุตรดี(ครูอ้อ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรียนวิชานาฎศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรียนวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรียนวิชาพุทธศาสนา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรียนวิชาการงานอาชีพ สอนโดยคุณครูกิติยา ทำมาน (ครูคอย) ในการนี้นายปรีชา จิรพัทธพงศกร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม พร้อมคณะคุณครู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องเรียนออนไลน์ในครั้งนี้