สพป.น่าน เขต 2 จัดการประชุมพัฒนา Digital Learning Platform เพื่อการเรียนการสอน Nan2 Content Center

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนา Digital Learning Platform เพื่อการเรียนการสอน Nan2 Content Center ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2

ซึ่ง Digital Learning Platform เป็นการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม ให้คนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก สื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คนในยุคดิจิทัลจึงมีความสามารถ ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการเรียนรู้ การประชุมพัฒนา Digital Learning Platform เพื่อการเรียนการสอน Nan2 Content Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Platform ในการเรียนรู้ออนไลน์ สามารถเรียนรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ สาหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนกันผ่าน Platform การเรียนรู้ ให้เข้าถึงผู้คนมากขึ้น

 การพัฒนา Digital Learning Platform เพื่อการเรียนการสอน Nan2 Content Center นี้ พัฒนาขึ้น โดยความร่วมมือของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้รับความร่วมมือจากทีมงาน ICT Talent CONNEXT ED จากโรงเรียนประชารัฐ ในจังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ร่วมกันสร้างและพัฒนา อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนา Learning Platform คือ Content ในวันนี้ จึงเชิญผู้แทนจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาร่วมเป็นทีมงาน ในการขับเคลื่อน Nan2 Content Center ให้เป็น Learning Platform เพื่อให้บริการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ให้การดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป