ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพของ สพป.สระบุรี เขต ๒

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพของ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยมี นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ทุกคนประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด