การประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม (รร.นำร่อง/รร.พื้นที่นวัตกรรมสู่ห้องเรียนแห่งอนาคต) พร้อมด้วยนายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานพื้นที่นวัตกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 7 โรง ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดสุวรรณากร 2.โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 3.วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 4.โรงเรียนยะหริ่ง 5.โรงเรียนบ้านคาโต 6.โรงเรียนบ้านตือระ และ7.โรงเรียนอนุบาลปัตตานี และผู้รับผิดชอบงานพื้นที่นวัตกรรมเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อไป และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ร่วมกันในการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1