สพป.พิษณุโลก เขต 1,2,3 ,สพม.39 หารือแนวทางสรรหา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 เมษายน 2563  เวลา 13.30 น.  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  ๆ ละ 1 คน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนให้เป็นระบบและมีกระบวนการดำเนินงานเป็นขั้นตอน อันนำไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่มีออกกลางคัน โดยให้นำตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการสรรหาฯ เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงได้ร่วมกันประชุมหารือ เพื่อระดมความคิดในการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3700510253352520

                    ปชส.สพป.พิษณุโลก เ้ขต 1 : ภาพ/ข่าว