สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังตำแหน่งพนักงานราชการ

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร อัตราพนักงานราชการ ซึ่ง สพฐ.ได้จัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา และ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 มีตำแหน่งว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งเดิมลาออกเพื่อรับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ  พิจารณาจัดสรรพนักงานราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ให้สถานศึกษา ในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ส่วนตำแหน่งนักจิตวิทยา โรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดปฏิทินพร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือเลือกสรร เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง ที สพฐ.กำหนด ต่อไป