สพป.ตาก เขต 1 จัดทำหลักสูตรออนไลน์ ผ่านระบบดิจิทัล

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตนเอง ผ่านระบบดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา2563 – 2565 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 6 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการส่งเสริม และพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล