ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านระบบ

Video Conference โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)  ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม  และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด รับชมการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต ๓ ช่องทางหลัก ดังนี้ ๑. ทาง www.bectv.tv ๒. ทาง www.youtube.com/obectvonline ๓.ทาง www.facebookcom/obectvonline

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์