ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ “การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)

เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
“การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)
ณ ห้องประชุมแพรวา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑