สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

30 เมษายน 2563/09.30 น. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย
นายภิญโญ อิ่มอุไร   นายชนะศักดิ์ ทันธิมา รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม   ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference
เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2