สพม.19 เปิดรับพนักงานราชการ 6 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลยหนองบัวลำภู) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 410 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.3016.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ใน 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู และโรงเรียนคอนสาวิทยา อ.ปากชม จ.เลย และกลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวังทรายขาววิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่น

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sesao19.go.th และเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค ให้ผู้สมัครสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ

………………………………………………………

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school_area.php?ID_New=164816&School_ID=101719