สพม.37 ร่วมกิจกรรมโครงการ “ใจสู่ใจ คนแพร่ไม่ทิ้งกัน”

สพม.37 ร่วมกิจกรรมโครงการ “ใจสู่ใจ คนแพร่ไม่ทิ้งกัน”

ในวันที่ 30 เมษายน 2563 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการ “ใจสู่ใจ คนแพร่ไม่ทิ้งกัน” ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับทุกภาคส่วนได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)  มีครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 321 ครัวเรือน พร้อมกันนี้จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ศธจ.แพร่ , สพม.37 และ สพป.แพร่ 1 ได้เดินทางไปมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ในตำบลสวนเขื่อน และตำบลช่อแฮ จำนวน 4 ครัวเรือน

Facebook สพม.37 : สพม.37 ร่วมกิจกรรมโครงการ “ใจสู่ใจ คนแพร่ไม่ทิ้งกัน”