สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ  คงเสนา  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม , ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ