สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมผู้อำนวยการ สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

โรงเรียนหยุดได้ แต่นักเรียนหยุดการเรียนรู้ไม่ได้..

วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก  ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล และ นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference  โดยมี นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในประเด็นสำคัญ “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”  ณ ห้องประชุมรวมใจ และบุคลากรบางส่วนรับชมจากช่องทางอื่น ณ สถานที่ตั้งของแต่ละคน Work From Home.