ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference  ณ  ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เพื่อรับฟังข้อราชการ เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาททางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ/ข่าว