การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษา เขต 3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.3 และ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รอง ผอ.สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จาก สพฐ. วันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย.2563 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3