สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันที่ 1 พฤษภาคม  2563  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น  3  อาคาร  1  สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)  โดยมี  นายทินกร  หมวกแก้ว  รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ  รองผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19) ในการนี้   ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน   นายไชยรัตน์  เนื้อไม้  ผอ.โรงเรียนบ้านเขาสว่าง  นายจุมพล  น้ำสังข์  ผอ.โรงเรียนบ้านวังชะโอน  นายอุดม  ลีลา  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนใหญ่   นางสาวประโรม  พลาพล  ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก  นายนิพันธ์  ยอดสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านธำรงค์  เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือในการหาแนวทางเตรียมความพร้อมโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ