สพป.พิษณุโลก เขต 2 ต้อนรับบุคลากรใหม่

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรโอนย้ายจาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ น.ส.พรธิดา ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ และนางอนุตตรีย์ แซ่อุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2