นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์( Video Conference )

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์( Video Conference ) เพื่อร่วมกันพิจารณาการขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้พิจารณาเรียงลำดับตามความสำคัญ รายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนจำนวน 61 – 120 คน จำนวน 50 โรงเรียน (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2562) โดยพิจารณาจัดลำดับจากโรงเรียนหลักที่มีการมาเรียนรวม , การเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล , การได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 และข้อมูลนักเรียน ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรม ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2