การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom ผ่านโปรแกรม Hangouts Meet จัดโดย สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นที่ทราบกันดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต ทั้งของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และให้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จึงได้กำหนดให้โรงเรียนจัดการศึกษาโดยที่นักเรียนสามารถเรียนรู้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom” จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สอดคล้องและสนองนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการคิด และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคการศึกษา 4.0 พัฒนาศักยภาพทางการเรียนของนักเรียนและสมรรถภาพการสอนของครูผู้สอนในสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สูงขึ้นและมีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากลได้ โดยมี ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย